Warszawa, dnia 30.03.2020 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Stowarzyszenia Profesjonalistów 

Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”,

za rok 2019

 1. Z dotacji Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów  Społecznych :

 

a) program Wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin. Zrealizowano (dla młodzieży i rodziców)zajęcia w  grupie wsparcia– 20 osób, 120 godzin i warsztaty dla 21 osób, 144 godzin,  91 osobom udzielono konsultacji, łącznie 310 godzin. Głównym celem programu było przeciwdziałanie zjawisku narkomanii poprzez  zwiększenie udziału młodzieży eksperymentującej oraz ich rodzin w działaniach interwencyjno-edukacyjno-terapeutycznych realizowanych przez Zespół Poradni.  

Cele szczegółowe:

* ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, ograniczenie skutków związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych wśród mieszkańców m.st. Warszawy. 

Był on osiągany poprzez realizację poniższych składowych: 

część I. Realizacja wczesnej interwencji Fred, adresowana do młodzieży używającej okazjonalnie środków odurzających, Zasadniczym jego celem było umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na własne używanie narkotyków. 

część II. Realizacja procedury candis dla użytkowników marihuany, w tym osób używających jej szkodliwie. 

część III. Realizacja podejścia pogłębionego dla osób, u których poziom destrukcyjnych zachowań może nie zostać skorygowany w oddziaływaniach podstawowych. 

część IV. Realizacja profilaktyki uzależnień adresowanych do rodziców/rodzin ww. osób. Optymalizacja powyższego procesu odbywała się poprzez pracę z całą rodziną klienta. Służyć miała także wzmacnianiu umiejętności wychowawczych i potencjału rodzin w zakresie radzenia sobie z problemami w rodzinie oraz rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, związanych z problemowymi zachowaniami członków rodziny. W przypadku osób będących już poza rodziną generacyjną oddziaływania systemowe służyły partnerkom/partnerom użytkowników substancji psychoaktywnych. 

 • liczba osób, które zgłosiły się do programu: (użytkownicy – 94 osób, rodzice/rodziny – 49 osób) 
 • liczba przeprowadzonych konsultacji – 399, dla 143 osób 
 • liczba godzin zajęć grupowych i Fred – 310 godz. (łącznie), dla 128 osób 
 • liczba przeprowadzonych sesji candis- 88 , dla 11 osób

b) Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych. 

W programie uczestniczyły 42 osoby. Zrealizowano: 132 godz. konsultacji, 70 godz. – zajęć  grupowych i 92,5 godz. – interwencji. 

Celem  głównym było  nabycie nawyków zdrowego stylu życia, było to realizowane poprzez:

 • rozwiązanie problemów psychologicznych z okresu uzależnienia hamujących dalszy rozwój i samorealizację
 • wyznaczenie i realizacja celów życiowych 
 • rozwinięcie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w rolach społecznych

c) Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Celem zadania było wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, po doświadczeniu choroby psychicznej lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mającymi problem z nadużywaniem alkoholu, uzależnieniem od niego lub innych substancji psychoaktywnych i ich bliskich mieszkających w Warszawie poprzez poprawę dostępności do wsparcia z zakresu profilaktyki uzależnień selektywnej lub wskazującej. 

 • W I części – „warszawski Fred”, który opierał się na założeniach profilaktyki selektywnej i skierowany był do dzieci i młodzieży (14-21 r.ż.) mających kontakt z substancjami psychoaktywnymi na poziomie eksperymentalnym/okazjonalnym. Zasadniczym celem programu było umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na własne używanie substancji psychoaktywnych. 
 • II część -program z obszaru profilaktyki wskazującej „Jeśli nie Fred to co”. Skierowany był do młodzieży i młodych dorosłych (16-25r.ż.), którzy po udziale w I części ujawnili bardziej zaawansowane używanie substancji psychoaktywnych lub przy zgłoszeniu do poradni ujawnili taki problem. 
 • Część III-„Wspieranie potencjału rodziny” obejmowała rodziców/rodziny ww. odbiorców. Celem tej części programu było wspieranie środowiska rodzinnego i wzmacnianie jego kompetencji. A wszystkich uczestników zagrożonych uzależnieniem wspierał w kształtowaniu umiejętności psychospołecznych i osobistych umożliwiających satysfakcjonujące funkcjonowanie w rolach społecznych.

Z oferty skorzystało 141 osób. Zrealizowano 360 godzin konsultacji i 180 godzin zajęć grupowych.

d) Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych.

Celem głównym było: Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia w najbliższym otoczeniu uczestników programu. 

Cele szczegółowe: 

 • Zwiększenie motywacji uczestników programu do zmiany swoich zachowań i powstrzymania się przed stosowaniem przemocy, 
 • Zwiększenie umiejętności zarządzania emocjami i regulowania napięcia
 • Wzmocnienie zachowań asertywnych jako przeciwwaga do zachowań agresywnych i manipulujących 
 • Uzyskanie większego wglądu we własne odczuwanie i postępowanie u uczestników programu 
 • Zmniejszenie poziomu złości, lęku, impulsywności u uczestników programu 
 • Wypracowanie konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami i impulsami 
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonowania rodzin. 

Cele były realizowane podczas spotkań indywidualnych, w tym konsultacje, poradnictwo i interwencje – łącznie 270h oraz treningu zastępowania agresji. Z oferty skorzystały 37 osoby.

e) „Senior z klasą”

Celem długofalowym było uświadomienie osobom starszym jak ważnym elementem w rozwoju psychofizycznym jest integracja, edukacja oraz aktywność, zarówno fizyczna jak ta intelektualna, która jest warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka w każdym wieku, umożliwią prowadzenie twórczego życia. A ich brak może spowodować poczucie krzywdy, izolacji i osamotnienia. Dzięki edukacji międzypokoleniowej, promocji aktywności fizycznej na wspólnych zajęciach relaksacyjno-ruchowych, seminariach nt. zdrowia i zdrowego odżywiania, a także zajęciach kulinarnych i plastycznych osiągnięto zamierzone cele.

223 osoby wzięły udział w projekcie. Przeprowadzono 64 godz. zajęć grupowych i 110 godz. konsultacji/porad dla 27 osób.

       2. Na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i z jej środków finansowych  (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ursynów) realizowano:

a) Realizacja programów profilaktycznych o potwierdzonej skuteczności, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie używania narkotyków i innych  środków psychoaktywnych – „Żyj z głową”. Zrealizowano: konsultacje – 434 godz., wsparcie grupowe – 120 godz., warsztaty Fred 42 godz. W programie uczestniczyło 110 osób: 80 – dzieci i młodzież, 30 – rodzice. Celem realizacji zadania było ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, ograniczenie skutków związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Był on osiągnięty poprzez:

 • realizację programu wczesnej interwencji Fred, adresowanych do młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających;
 • realizację programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
 • realizację środowiskowych działań profilaktycznych (program alternatyw), informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży;
 • realizację programów profilaktyki narkomanii adresowanych do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, w szczególności zagrożonych podejmowaniem ryzykownych zachowań;
 • rozwój i wsparcie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży;

b) Program „Wspieranie potencjału rodziny” Zrealizowano:
Konsultacje wstępne, diagnostyczne: W ramach kompleksowej pomocy skierowanej do rodzin realizowane były porady i konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne indywidualne i rodzinne. Po konsultacjach wstępnych ustalony był zakres pomocy: 

 • Poradnictwo indywidualne – odbiorcy mogli skorzystać z pomocy psychologicznej/pedagogicznej obejmującej radzenie sobie z sytuacjami trudnymi wynikającymi z sytuacji rodzinnej, szkolnej, problemów rozwojowych, bezrobocia, itd. 
 • Rodzinne, celem tych spotkań było wsparcie rodziny tak, by potrafiła konstruktywnie rozwiązywać swoje problemy i by rodzice mogli być wsparciem dla swojego dziecka. 
 • Lub/i interwencje w sytuacji kryzysowej – mające na celu diagnozę, określenie problemu, ustalenie zakresu i sposobu pomocy, 

25 g./mc x 10mcy


Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: z Zespole, też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

       3. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowało sześć programów:   

a) Program wczesnej interwencji FREDwarszawski FreD dla  251 osób: udzielono 135 godzin konsultacji, i 21 grup – każda po 8 godzin Zasadniczym celem programu FreD było umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na własne używanie narkotyków. Cele pośrednie to: 

 • Zdobycie wiedzy na temat narkotyków oraz właściwych uregulowań prawnych
 • Urealnienie postrzeganie samego siebie w zakresie wzorów używania i radzenie sobie z emocjami
 • Wyznaczenie osobistych celów i osiągnięcie ich
 • Wsparcie (również w ramach systemu)
 •  

b) Program profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków „Jeśli nie FreD, to co?”, dla 159 odbiorców zrealizowano:        648 godzin  poradnictwa/konsultacji/interwencji kryzysowych, 46 godziny warsztatów umiejętności społecznych i 64 godziny wsparcia grupowego. Celem głównym programu było: 

 • zdobycie umiejętności funkcjonowania bez objawów uzależnienia, w tym satysfakcjonujące funkcjonowanie w grupie rówieśniczej,
 • rozwijanie konstruktywnego potencjału i zmiana destrukcyjnego systemu zachowań i przekonań (wyuczona bezradność, funkcjonowanie w sytuacji przemocy),
 • optymalizacja procesu poprzez pracę z całą rodziną klienta.

c) Program „Zmiana” dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem i eksperymentującej. W programie wzięło udział 48 osób, zrealizowano:  warsztaty umiejętności społecznych (grupy dla młodzieży i dla rodzin) – 112 godz., grupa wsparcia dla młodzieży – 48 godz., poradnictwo rodzinne – 101 godzin, warsztaty alternatywne – 21 godz. 

 Głównym celem tego programu było:

 • zapobieganie problemom sprzyjającym marginalizacji społecznej, ze szczególnym akcentem na zapobieganie popadaniu w uzależnienia w środowisku wychowawczym, w aspekcie jednostkowym (dzieci), instytucjonalnym (szkoły, ośrodki) oraz środowiskowym. 

d) Program „Bezpieczny powrót” dla osób po zakończonym leczeniu. W programie uczestniczyło 61 osób i zrealizowano:  103 godziny konsultacji, 44 godziny poradnictwa rodzinnego, 48 godzin poradnictwa zawodowego, 48 godz. interwencji kryzysowych, 44 godz. warsztatów zapobiegania nawrotom i rozwoju osobistego, oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodzin– 44 godziny. Celami programu było:

 • kształtowanie i wzmacnianie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez sięgania po środki odurzające,
 • kontynuacja rozpoczętego w trakcie leczenia procesu usamodzielniania się i brania odpowiedzialności za własne życie,
 • wspieranie działań związanych z podejmowaniem nowych ról i aktywności życiowej,
 • budowanie systemu wsparcia wewnętrznego i zewnętrznego,
 • terapia zaburzeń ujawniających się w okresie abstynencji, a stanowiących tło problemu uzależnienia pacjenta (podwójna diagnoza),
 • integracja środowiska wokół budowania „zdrowego zaplecza”. 

e) Program „Candis” adresowany do osób uzależnionych od marihuany. Uczestniczyło w nim 101 osób problemowych użytkowników przetworów konopi i 32 osoby z rodzin. Zrealizowano 60 sesji diagnostycznych, 406 sesji candis. Udzielono 120 godzin poradnictwa rodzinnego, przeprowadzono 400 godzin sesji psychoterapii indywidualnej i 60 godzin – grupowej oraz 180 godzin terapii par. Celem I części  programu „ 10 kroków do…” jest pomoc pacjentom w ustaleniu i realizacji celu oscylującego między ograniczeniem szkód (harm reduction) lub abstynencją od używania marihuany (i/lub innych przetworów konopi)

Celem głównym II części jest wzmocnienie efektów Candis poprzez pogłębione działania psychoterapeutyczne skierowane do osób, które ukończyły program Candis oraz ich rodzin.

Cele szczegółowe: 

 • Zwiększenie motywacji do utrzymywania „świadomej abstynencji” u  uczestników programu
 • Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności   uczestników  programu związanych z rozpoznawaniem i korygowaniem nieadaptacyjnych przekonań, myśli, zachowań oraz rozpoznawaniem i radzeniem sobie w sposób konstruktywny z trudnymi emocjami.
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności rozwiazywania problemów oraz zapobiegania nawrotom u   uczestników programu
 • poprawa funkcjonowania w bliskich relacjach rodzinnych, partnerskich, małżeńskich uczestników programu 
 • zwiększenie umiejętności stawiania granic, asertywności, zaspokajania własnych potrzeb oraz znajomości mechanizmów współuzależnienia u:  partnerów, rodziców, małżonków osób uzależnionych i szkodliwie używających konopi 

f) Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków

Celem programu było wspieranie środowiska rodzinnego i wzmacnianie jego kompetencji poprzez:

 • Konsultacje wstępne dla członków rodzin – polegające na dookreśleniu problemu i wskazaniu   kierunku dalszych działań
 • warsztaty edukacyjno-informacyjne dla rodziców, których dziecko używa lub jest uzależnione od narkotyków, polegające na dostarczeniu wiedzy na temat przyczyn, etapów i konsekwencji uzależnienia oraz dostarczeniu informacji o możliwościach korzystania z pomocy. Drugim istotnym elementem warsztatów jest analiza procesu komunikacji oraz stosowanych metod wychowawczych oraz dostarczenie narzędzi do budowania jasnego, asertywnego systemu komunikacji w powiązaniu z jasnym i spójnym systemem wychowawczym.

Z programu skorzystały 43 osoby. Przeprowadzono 51 godzin konsultacji, 108 godzin poradnictwa rodzinnego, 50 godzin interwencji w sytuacji kryzysowej i 169 godzin zajęć grupowych.

      4. Stowarzyszenie współpracuje z Aresztem Śledczym przy ul. Kłobuckiej w Warszawie,  prowadząc superwizje dla terapeutów z oddziałów leczenia uzależnień alkoholowych i narkotykowych.