Poradnia i Ośrodek Szkoleniowy:

Warszawa-Ursynów, ul. Cybisa 4, tel./fax 22 644 95 15

www.stowarzyszeniewspólna.pl

s.wpolna@gmail.com

1.Planujemy otwarcie  rekrutacji do jedenastej edycji Szkoły Trenerskiej (200 godzin), której celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów  w oparciu o proces grupowy. Wpłaty własne uczestników. Szczegóły w zakładce: Ośrodek Szkoleniowy.

2. Planujemy rekrutację na kolejny trening interpersonalny – łącznie 40 godzin. Wpłaty własne uczestników. Szczegóły w zakładce: Ośrodek Szkoleniowy.

 

Aktualnie realizujemy:

Programy finansowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom 

1.Program wczesnej interwencji „FreD Goes Net”. Profilaktyka selektywna – „Warszawski FreD”. 

Myślą przewodnią tej koncepcji jest wczesne wyjście z krótką, trafną i możliwie dobrowolnie przyjmowaną ofertą skierowaną do osób młodych (14–21 lat), którzy z powodu zażywania narkotyków weszli po raz pierwszy w konflikt z prawem (byli notowani na policji). Proponuje im się udział w programie, który opiera się na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, mieszczącej się w ramach profilaktyki selektywnej.

Całość programu zawiera się w jednej indywidualnej konsultacji wstępnej, cyklu 8 godzinach spotkań grupowych zgodnie z ustalonym scenariuszem i jednej konsultacji indywidualnej końcowej oraz z konsultacji dla rodziców. W grupie bierze udział +/- 10 osób. Całość dla 1 grupy realizowana jest w okresie ok. 3 tygodni.

2.Realizacja programów profilaktyki wskazującej – „Jeśli nie Fred, to co?” 

Celem tego programu jest  zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ograniczanie częstości używania lub zmiana wzorów używania substancji na mniej „niebezpieczne”. Działania ukierunkowane będą głównie na indywidualną diagnozę przyczyn problemu i podjęcie stosownych działań.

3. Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich.

Warszawski Candis –  „10 kroków do zmiany – krótkoterminowa terapia Candis”, zg. z założeniami jego autorów osoby zakwalifikowane, po sesjach diagnostycznych, uczestniczą  w 10 półtoragodzinnych, ustrukturyzowanych sesjach. Istotą oddziaływań terapeutycznych jest motywacja do zmiany, terapia poznawczo-behawioralna oraz trening umiejętności społecznych.

Programy finansowane przez m. st. Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

4.Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz poprawa zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego młodych dorosłych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (w tym alkoholowych) poprzez podnoszenie ich kompetencji życiowych.

5.Wsparcie dla osób używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy z wyłączeniem uzależnienia oraz  osób eksperymentujących i ich rodzin.

Zapobieganie problemom sprzyjającym marginalizacji społecznej, ze szczególnym akcentem na zapobieganie popadaniu w uzależnienia w środowisku wychowawczym, w aspekcie jednostkowym (dzieci), instytucjonalnym (szkoły, ośrodki) oraz środowiskowym.

6. „Żyj z głowa ze wsparciem rodziny”.

Program profilaktyczny o potwierdzonej skuteczności, edukacyjny i interwencyjny, mający na
celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób
niepełnosprawnych i młodzieży.