REALIZOWALIŚMY:

1.W ramach umów z  Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawa:

 • Program terapeutyczny realizowany w systemie lecznictwa ambulatoryjnego, w tym Program krótkoterminowy i interwencyjny dla nieletnich
 • Program pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, 
 • W ramach partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi program „Zagospodarowanie wolnego czasu” młodzieży, prowadząc m.in. zajęcia z grafiki komputerowej i dziennikarstwa.

2.Ze środków MPiPS:

 •  W ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich program „Młodzieżowe Kluby Inicjatyw Twórczych”. Realizowany m.in. w formie zajęć muzycznych: kompozycji, nagrywania dźwięku.
 • Aktualnie realizowany program w ramach Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2010 z obszaru wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

3.Ze środków Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii

 • Cykl Szkoleniowy „Klinika Uzależnień” dla wolontariuszy
 • Cykl Szkoleniowy „Klinika Uzależnień” dla profesjonalistów
 • Szkolenia z zakresu Psychologicznej Pomocy Rodzinie,
 • Aktualnie:  programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do dzieci i młodzieży eksperymentującej z narkotykami

4.We współpracy z Fundacją Batorego

 • Cykl rocznych programów szkoleniowych, w ramach reformy systemu pomocy społecznej,  dla pracowników pomocy społecznej w zakresie  pomocy psychologicznej, pracy z osobami uzależnionymi, doświadczającymi przemocy, bezrobotnymi, chorymi psychicznie

5.Na zlecenie Urzędu m. Kędzierzyn-Koźle

 • Przez kilka lat pomagaliśmy budować lokalną sieć  pomocy międzyinstytucjonalnej w oparciu o policję, straż miejską, pomoc społeczną, sądy i poradnie psychologiczne,
 • Szkolenie z zakresu Psychologicznej Pomocy Rodzinie
 • Szkolenie  z zakresu przeciwdziałania przemocy i pracy z osobami z syndromem PTSD

6.Na zlecenie Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 • Szkolenie dla wychowawców zakładów karnych pracujących z młodocianymi

7.W 2004 r. uruchomiliśmy  „Szkołę Trenerów”, po kilkuletniej przerwie, w 2008 reaktywowaliśmy Szkołę. Zajęcia odbywają się na dwóch poziomach:  podstawowym i zaawansowanym. Na jesieni 2010 roku zajęcia rozpoczęła 6 grupa. Wśród prowadzących byli: Marta Bieniasz, Helena Keller, Grażyna Miros,  Anna Nanys-Wróbel, Małgorzata Półcińska, Izabela Sawicka, Łucja Sokorska-Maj, Maria Tatarska

8.Szkolenia z zakresu psychologicznej pomocy rodzinie w oparciu o  systemową terapię rodzin prowadzili  m.in. Helena Keller, Alina Naporowska, Anna Siewierska, Anna Tanalska-Dulęba, Barbara Triarska, Andrzej Wiśniewski, 

9.Od 2000 roku prowadzimy   Poradnię Rodzinną i Ośrodek Szkoleniowy