Sprawozdania

Warszawa, dnia 30.03.2016 r.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna",
za rok 2015

Kolejna edycja „Szkoły Trenerów”: jedna grupa w zakresie zaawansowanym. Łącznie 200 godzin. Szkolenie finansowane było z wpłat uczestników. Kalkulacja dokonana była – „bez zysku”, w kosztach uwzględnione zostały wynagrodzenia dla prowadzących i materiały do zajęć. Zajęcia prowadziły łącznie 4 osoby. W zajęciach uczestniczyło 13 osób.
Celem „Szkoły Trenerów” jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, ze szczególnym uwzględnieniem:
Umiejętności przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji i podobnych tematów (zatwierdzanych przez Radę Trenerów PTP).
Rozumienia i kontrolowania procesu grupowego.
Rozumienia i kontrolowania intensywności uruchamianych emocji i problemów osobistych.
Diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat.
Konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.
Umiejętności przeprowadzenia treningu interpersonalnego.
Pełny cykl w zakresie zaawansowanym trwał 150 godzin, tak aby został spełniony niezbędny warunek wyznaczony przez Polskie Towarzystwo Psychologicznego do ubiegania się o rekomendację trenera I i II stopnia.  

Prowadzono psychoterapię – dla 9 osób, łącznie 260 godzin

Z dotacji Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, w okresie styczeń – grudzień realizowany był program
„Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)”. Zrealizowano   323 godziny, udział wzięły 71 osób. Celem głównym zadania była poprawa zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego młodych dorosłych oraz podnoszenie umiejętności życiowych, społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pomoc psychospołeczna dla młodych dorosłych (18-26 lat) DDA.
Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin. W programie uczestniczyło 97 osób. Zrealizowano łącznie 609 godzin.  Celem programu głównym było zdobycie umiejętności funkcjonowania bez objawów uzależnienia, w tym satysfakcjonujące funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, rozwijanie konstruktywnego potencjału i zmiana destrukcyjnego systemu zachowań i przekonań (wyuczona bezradność, funkcjonowanie w sytuacji przemocy), oraz optymalizacja procesu poprzez pracę z całą rodziną klienta. Powyższemu służyło skierowanie oddziaływań także do rodziców młodzieży objętej programem. Umożliwiało to wzmocnienie ich kompetencji wychowawczych i roli rodzicielskiej.  

Na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i z jej środków finansowych  (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ursynów) realizowano, w okresie: luty -grudzień programy:

„Wspieranie potencjału rodziny”- program pomocy psychospołecznej dla rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. W programie uczestniczyło 65 osób, zrealizowano 693 godziny (konsultacje indywidualne i rodzinne, grupy rozwojowe, warsztaty i działania alternatywne). Program „Wspieranie potencjału rodziny” skupiał się na wzmacnianiu więzi rodzicielskie, wspieraniu rodziców w procesie wychowywania a także dostarczał wiedzę niezbędną do reagowania na niepokojące sygnały świadczące dotyczące zachowań ich dzieci. Ten program służył wzmacnianiu umiejętności rodzin w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz konstruktywnemu rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Celami szczegółowymi było:
wzmocnienie więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich,
zwiększenie u rodziców wiedzy na temat sygnałów, etapów oraz przyczyn zachowań destukcyjnych.
budowanie postaw zdrowego stylu życia rodziny w opozycji do zachowań destrukcyjnych
wspieranie rodziny w korzystaniu z profesjonalnej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu.
zwiększenie umiejętności wychowawczych u odbiorców programu .
dostarczenie wiedzy dotyczącej procesu wychowania i komunikacji w rodzinie.

„Żyj z głową” – program mający na celu ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W programie uczestniczyło 71 osób, zrealizowano 1115 godzin (konsultacje indywidualne i rodzinne, grupy rozwojowe, warsztaty, w tym Fred i działania alternatywne) Istotą programu było rozwijanie konstruktywnego potencjału i zmiana destrukcyjnego systemu zachowań i przekonań (wyuczona bezradność, funkcjonowanie w sytuacji przemocy). Zdobycie umiejętności funkcjonowania bez objawów uzależnienia, w tym satysfakcjonujące funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i optymalizacja procesu poprzez pracę z całą rodziną klienta. Celami szczegółowymi było:
uświadomienie sobie własnego stosunku do substancji psychoaktywnych
urealnienie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych i mechanizmów uzależnienia
zmiana destrukcyjnego systemu zachowań i przekonań (wyuczona bezradność, funkcjonowanie w sytuacji przemocy) na rozwojowe i satysfakcjonujące
rozwinięcie umiejętności społecznych umożliwiających  satysfakcjonujące funkcjonowanie w różnych rolach społecznych, kształcenie umiejętności służących przeciwstawianiu się presji patologicznego środowiska, ułatwiających radzenie sobie z trudnościami życiowymi oraz umożliwiających modyfikację postaw wychowanków w zakresie ich  funkcjonowania psychofizycznego, tak by nie uruchamiali destrukcyjnych mechanizmów obronnych
optymalizacja powyższego procesu poprzez pracę z całą rodziną klienta, edukacyjno – korekcyjne działania w stosunku do środowiska rodzinnego mają zaznajomić ze zjawiskami wychowawczymi (np. nieprawidłowa komunikacja, nie udzielanie akceptacji, brak oparcia) istotnymi z punktu widzenia przyszłych konsekwencji rozwojowych mogących sprzyjać wchodzeniu na drogę uzależnień. Służyły także rodzicom i nauczycielom wsparciem w kryzysach rozwojowych dzieci oraz uczeniem umiejętności pozwalających na wykrystalizowanie własnego stylu wychowawczego
Współdziałanie i wspieranie w realizacji konstruktywnych oddziaływań wobec dzieci i młodzieży, dostarczenie odpowiednich narzędzi służących radzeniu sobie z problemami, rozwijanie i doskonalenie dyspozycji psychologicznych (działania podejmowane były w stosunku do innych dorosłych współtworzących środowisko wychowawcze).

Zintegrowane działania: środowisko i szkoła. Jego celem było ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, ograniczenie skutków związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy. Program zrealizowany był w 6 szkolach dla 1621 uczniów, 302 rodziców i 78 nauczycieli. Łącznie 378 godzin

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowało następujące programy:  
Program wczesnej interwencji FRED - warszawski FreD dla 90 osób. Zrealizowano 252 godziny w okresie styczeń –grudzień. Zasadniczym celem programu FreD było umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na własne używanie narkotyków. Cele pośrednie to:
Zdobycie wiedzy na temat narkotyków oraz właściwych uregulowań prawnych
Urealnienie postrzeganie samego siebie w zakresie wzorów używania i radzenie sobie z emocjami
Wyznaczenie osobistych celów i osiągnięcie ich
Wsparcie (również w ramach systemu)
Program profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków „Jeśli nie FreD, to co?” w okresie styczeń – grudzień , zrealizowano 588 godzin dla 150 odbiorców.  Celem głównym programu było:
zdobycie umiejętności funkcjonowania bez objawów uzależnienia, w tym satysfakcjonujące funkcjonowanie w grupie rówieśniczej,
rozwijanie konstruktywnego potencjału i zmiana destrukcyjnego systemu zachowań i przekonań (wyuczona bezradność, funkcjonowanie w sytuacji przemocy),
optymalizacja procesu poprzez pracę z całą rodziną klienta.
Program „Bezpieczny powrót” dla osób po zakończonym leczeniu. W programie uczestniczyło 80 osoby i zrealizowano 548,5 godziny. Celami programu było:
kształtowanie i wzmacnianie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez sięgania po środki odurzające,
kontynuacja rozpoczętego w trakcie leczenia procesu usamodzielniania się i brania odpowiedzialności za własne życie,
wspieranie działań związanych z podejmowaniem nowych ról i aktywności życiowej,
budowanie systemu wsparcia wewnętrznego i zewnętrznego,
terapia zaburzeń ujawniających się w okresie abstynencji, a stanowiących tło problemu uzależnienia pacjenta (podwójna diagnoza),
integracja środowiska wokół budowania "zdrowego zaplecza".

Program „Candis” adresowany do osób uzależnionych od marihuany. Uczestniczyło w nim 40 osób a zrealizowano 308,5 godzin. Celem ogólnym programu „ 10 kroków do…” jest pomoc pacjentom w ustaleniu i realizacji celu oscylującego między ograniczeniem szkód (harm reduction) lub abstynencją od używania marihuany (i/lub innych przetworów konopi). Cele szczegółowe:
zdobycie wiedzy dotyczącej biologicznych, społecznych i psychologicznych efektów używania marihuany
zdobycie wiedzy dotyczącej indywidualnego sposobu używania marihuany
wyznaczenie przez pacjenta zadowalającego celu terapeutycznego
utrzymanie satysfakcji z osiągniętego celu/lub jego weryfikacja przez zastosowanie samoobserwacji i zdobytej wiedzy

Tytuł „Dla Siemiatycz. Razem!” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.05.04.02-00-F77/13 realizowanego w partnerstwie  Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i    Psychoedukacji "Wspólna - Beneficjenta projektu, Miastem Siemiatycze - Partnerem Projektu oraz STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury - Partnerem projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 

„Dla Siemiatycz. Razem!” jest finansowane przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu:
Wzmacnianie działania siemiatyckich organizacji pozarządowych poprzez doskonalenie kompetencji ich przedstawicieli oraz promowanie ich działalności w społeczności lokalnej.
Rozwijanie komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych a pracownikami Urzędu Miasta Siemiatycze.
Doskonalenie standardów współpracy pomiędzy pracownikami samorządowymi w Siemiatyczach i przedstawicielami organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia, wspólne opracowywanie i wdrażanie planów, polityk i strategii lokalnych.

Projekt jest skierowany do  22 organizacji pozarządowych z Miasta Siemiatycze oraz pracowników Urzędu Miasta Siemiatycze. Łącznie udział w projekcie weźmie 40 osób, 
Ilość godzin szkoleniowych w ramach projektu - 136

WSPÓLNA - Sprawozdanie Finansowe 2015