REALIZOWALIŚMY

1. W ramach umów z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawa:

 • Program terapeutyczny realizowany w systemie lecznictwa ambulatoryjnego, w tym Program krótkoterminowy i interwencyjny dla nieletnich
 • Program pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • W ramach partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi program "Zagospodarowanie wolnego czasu" młodzieży, prowadząc m.in. zajęcia z grafiki komputerowej i dziennikarstwa.

 

2. Ze środków rządowych:

 • program "Młodzieżowe Kluby Inicjatyw Twórczych", realizowany m.in. w formie zajęć muzycznych: kompozycji, nagrywania dźwięku.
 • w ramach Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych MPiPS, realizowaliśmy program z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy


3. Ze środków Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii

 • Cykl Szkoleniowy "Klinika Uzależnień" dla wolontariuszy
 • Cykl Szkoleniowy "Klinika Uzależnień" dla profesjonalistów
 • Szkolenia z zakresu Psychologicznej Pomocy Rodzinie,
 • Aktualnie: programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do dzieci i młodzieży eksperymentującej z narkotykami

4. We współpracy z Fundacją Batorego

 • Cykl rocznych programów szkoleniowych, w ramach reformy systemu pomocy społecznej, dla pracowników pomocy społecznej w zakresie pomocy psychologicznej, pracy z osobami uzależnionymi, doświadczającymi przemocy, bezrobotnymi, chorymi psychicznie

5. Na zlecenie Urzędu m. Kędzierzyn-Koźle

 • Przez kilka lat pomagaliśmy budować lokalną sieć pomocy międzyinstytucjonalnej w oparciu o policję, straż miejską, pomoc społeczną, sądy i poradnie psychologiczne,
 • Szkolenie z zakresu Psychologicznej Pomocy Rodzinie
 • Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy i pracy z osobami z syndromem PTSD

6. Na zlecenie Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 • Szkolenie dla wychowawców zakładów karnych pracujących z młodocianymi

7. W 2004 r. uruchomiliśmy "Szkołę Trenerów", po kilkuletniej przerwie, w 2008 reaktywowaliśmy Szkołę. Zajęcia odbywają się na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym. Na jesieni 2010 roku zajęcia rozpoczęła 6 grupa. Wśród prowadzących byli: Marta Bieniasz, Helena Keller, Grażyna Miros, Anna Nanys-Wróbel, Małgorzata Płócińska, Izabela Sawicka, Łucja Sokorska-Maj, Maria Tatarska

8. Szkolenia z zakresu psychologicznej pomocy rodzinie w oparciu o systemową terapię rodzin prowadzili m.in. Helena Keller, Alina Naporowska, Anna Siewierska, Anna Tanalska-Dulęba, Barbara Triarska, Andrzej Wiśniewski,

9. Od 2000 roku prowadzimy Poradnię Rodzinną i Ośrodek Szkoleniowy

KASKADA

Wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi

Program miał na celu podnoszenie poziomu aktywizacji kobiet na rynku pracy m.in. poprzez edukację  w zakresie ich praw na rynku pracy i promowanie wykorzystania urlopu rodzicielskiego. Był realizowany w: szkole rodzenia·klubie feetnes·klubie np. dla mam, dla kobiet, dla ojców. Przeprowadzone były krótkie, 2-godzinne spotkania informujące o możliwościach prawnych, związanych z aktywizacją kobiet oraz urlopem rodzicielskim, umożliwiające uczestnikom weryfikację własnych potrzeb w tym zakresie.   Dla chętnych istniała możliwość dalszego skorzystania z:

 1. poradnictwa zawodowego, które pozwoliło na zapoznanie się z obecnym rynkiem pracy, jego możliwościami. Dawało także szansę na wzmocnienie poczucia własnej wartości, umożliwiło dostęp do informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Pomagało również w zidentyfikowaniu zmian w stylu życia, które mogą wystąpić w związku z podjęciem pracy zawodowej.
 2. szkolenia w zakresie zachowań asertywnych.

Powyższe realizowane było w Ośrodku Szkoleniowym Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”,02-784 Warszawa, ul. Dunikowskiego 4, tel. 22 644 95 15.    Program był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – „Inicjatywy Organizacji Pozarządowych 2013”

 

Bezpieczny Rozwój – Wspólnie

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,

Priorytet 3. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne,

Obszar 2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży,

zadanie publiczne pod nazwą „Bezpieczny Rozwój – Wspólnie”.

 

Program kierowany do dzieci i młodzieży, w wieku 14 – 21 lat, z warszawskich dzielnic: Ursynów, Mokotów,

Śródmieście i Wilanów.

Program adresowany był do dzieci i młodzieży zagrożonej:

 • wykluczeniem społecznym, przejawiających zachowania takie jak: wagarowanie, agresja, eksperymentowanie z narkotykami; będących w destrukcyjnej grupie rówieśniczej;
 • demoralizacją społeczną;
 • przestępczością;
 • podejmowaniem działań ryzykownych spowodowanych presją grupy rówieśniczej;
 • uzależnieniami, nadużywaniem środków psychoaktywnych jak alkohol i narkotyki;
 • bezrobociem;

oraz:

 • sprawiającej trudności wychowawcze;
 • pochodzącej ze środowisk dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo;
 • będącej pod nadzorem kuratorskim lub nadzorem odpowiedzialnym rodziców;
 • do młodzieży, która zrezygnowała z ogólnodostępnych form nauczania.

 

Głównym celem Programu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z dzielnic: Ursynów i Mokotów, Śródmieście i Wilanów poprzez wspieranie i aktywizowanie ich potencjału rozwojowego w oparciu o oddziaływania: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne.

 

W ramach programu  wsparcie udzielane było w zakresie:

- pomocy psychologicznej, terapeutycznej, doradcy zawodowego, grupy warsztatowej, klubu wsparcia psychologicznego i psychospołecznego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym m.in. na skutek używania środków psychoaktywnych, doświadczania przemocy, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania;

 

W ramach realizowanego projektu m.in.:

- stwarzanie  młodym ludziom możliwości nabycia umiejętności i podstawowych kompetencji społecznych, zwiększających szanse na satysfakcjonujące funkcjonowanie w społecznie akceptowanych rolach życiowych, które w przyszłości pomogą im w świadomym wyborze własnej drogi życiowej;

- budowanie motywacji do dokonywania konstruktywnych wyborów życiowych i opierania się negatywnym wzorcom;

- zwiększanie poczucia odpowiedzialności za własne życie wynikającej z lepszego rozumienia swoich potrzeb, emocji i zachowań, zwiększenie umiejętności identyfikowania własnych deficytów i mocnych stron;

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym uzależnieniom i przemocy,

 

Czas trwania projektu: maj – grudzień 2013

Miejsce realizacji: Poradnia i Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Profesjonalistów

Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”, 02-784 Warszawa, ul. Dunikowskiego 4, tel.: 22 644 95 15