Projekt "Dla Siemiatycz. Razem!"

Projekt "Dla Siemiatycz. Razem!"


O projekcie

Działania w ramach projektu skupiają się rozwijaniu współpracy pomiędzy siemiatyckimi organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi oraz podnoszeniu znaczenia tych organizacji w społeczności lokalnej. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna", miastem Siemiatycze, Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji Wolności, Edukacji, Kultury) i Stowarzyszeniem Bioregion.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości współpracy pomiędzy siemiatyckim Urzędem Miasta a organizacjami pozarządowymi przez wdrażanie zasad komunikacji i podnoszenie standardów współdziałania przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki publicznej. W ramach projektu wzmocnione mają też zostać lokalne organizacje pozarządowe.

Projekt trwa do 30 kwietnia 2015 roku.

„Dla Siemiatycz. Razem!" jest współfinansowane w 100 % przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.2.4. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Informację na temat projektu, aktualności oraz zapytania ofetowe znajdą Państwo na stronie internetowej projektu pod adersem siemiatycze.wspolpraca-jst-ngo.pl